Všeobecné obchodní podmínky společnosti High & Focused s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti High & Focused s.r.o. platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek https://easeshop.cz (dále jen „internetový obchod“) pro nákupy soukromých zákazníků s fakturační adresou v České republice

Definice

„Občanský zákoník“ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Prodávající“ společnost High & Focused s.r.o., IČO: 08643431, se sídlem Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 322528;

„Kupující“ fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel

 • Úvodní ustanovení 
 • Pro objednávky zboží realizované prostřednictvím webových stránek https://easeshop.cz platí výlučně níže uvedené všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího ve znění platném ke dni odeslání objednávky.
 1. Prodávající vydává tyto obchodní podmínky v souladu s § 1751 a násl. Občanského zákoníku. Obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při uzavírání kupních smluv, které mezi sebou uzavírají Prodávající a Kupující prostřednictvím internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace elektronické objednávky je Kupující seznámen s obchodními podmínkami. Následnou akceptací obchodních podmínek ze strany Kupujícího se obchodní podmínky stávají nedílnou součást takto uzavřené kupní smlouvy.
 2. Níže uvedené obchodní podmínky se uplatní výhradně na spotřebitele, tedy na fyzickou osobu, který na rozdíl od Prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
 3. Text všeobecných obchodních podmínek je možné stáhnout do počítače nebo vytisknout. Případná ustanovení odchylná od těchto podmínek platí pouze v případě písemného potvrzení Prodávajícího.
 • Předmět kupní smlouvy
 1. Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů.
 2. U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti Prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů nebo nabídka platnosti jsou v internetovém obchodě vždy uvedeny.
 4. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
 5. Nabízené produkty z kategorie květy nejsou určeny ke kouření ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
 6. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.
 7. Prodejem doplňků a produktů určených ke kouření, či spalování internetový obchod nijak nenabádá ke kouření ostatního sortimentu, k tomu neurčenému (zejména květy). Kupující nákupem stvrzuje, že si je této skutečnosti vědom. 
 8. Kupující si je vědom trestní odpovědnosti a zavazuje se, že semena šlechtěného konopí nebudou zneužita k výrobě ani distribuci drogy, a to zejména ve velkém množství nebo vůči osobám mladším 18 let. 
 9. Články na blogu o produktech mají pouze naučný a informativní charakter a nenabádají k nelegálnímu užívání produktů dostupných na internetovém obchodu.
  1. Uzavření kupní smlouvy
   1. Až do odeslání objednávky jsou veškeré údaje uváděné u zboží a cen na internetovém obchodu v rámci procesu objednávky nezávazné a mohou podléhat změnám. Závazná nabídka koupě vzniká teprve na základě objednávky Kupujícího, kterou učiní kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Objednávka je považována za platnou, jsou-li v ní vyplněny veškeré formulářem předepsané povinné údaje a náležitosti. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně objednávku opravit. V závěru procesu jsou Kupujícímu zprostředkovány pomocí odkazu aktuální obchodní podmínky. Souhlas s obchodními podmínkami je nutné provézt aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Následným odesláním objednávky (klikem na tlačítko “Objednávka zavazující k platbě“) potvrzuje Kupující správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat.
   2. Kupující odesláním objednávky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně případných nákladů na dopravu) uvedenou na internetovém obchodě.
   3. Kupující odesláním objednávky zároveň prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let.
   4. Kupující kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ zároveň souhlasí s tím, aby byla – v případě platného vzniku smlouvy – ve smyslu článku 6 níže provedena platba na účet Prodávajícího. Takto učiněná objednávka Kupujícího však ještě vyžaduje potvrzení ze strany Prodávajícího. Ke vzniku kupní smlouvy a nároku na dodání a zaplacení zboží dochází teprve přijetím objednávky Kupujícího dle odst. 3.4 níže Prodávajícím. Prodávající není povinen přijmout nabídku koupě učiněnou Kupujícím.
 • Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže Prodávající potvrdí přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy Kupujícímu. K potvrzení přijetí objednávky bude přiloženo konkrétní platné znění obchodních podmínek, kterými se řídí kupní smlouva uzavřená odesláním potvrzené objednávky. Toto potvrzení představuje potvrzení o uzavřené smlouvě ve smyslu ustanovení
  § 1824a odst. 1 Občanského zákoníku.
  1. Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u Kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a Kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud Kupující objednávku neverifikuje, bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.
  2. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, jedná se o jejich poskytnutí na základě zvláštní prodejní akce, o které je Kupující vždy informován předem, pročež darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím ve vztahu k těmto dárkům je uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně Kupujícího o bezdůvodné obohacení.
  3. Objedná-li Kupující zboží, které nebude možné doručit ve lhůtě původně avizované, zavazuje se Prodávající neprodleně informovat Kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v zákaznickém účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, Kupující může objednávku zrušit (tj. odstoupit od kupní smlouvy s Prodávajícím). Stejně tak může Kupující postupovat i tehdy, pokud sice k dohodě dojde, ale Prodávající zboží nedoručí ani v dodatečně dojednané přiměřené lhůtě a/nebo jiným dojednaným způsobem. V obou případech zrušení objednávky (odstoupení od kupní smlouvy s Prodávajícím) budou Kupujícímu bez zbytečného odkladu Prodávajícím vráceny všechny již případně uhrazené peněžní prostředky ve spojení s danou objednávkou.
  4. Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany Kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek Kupujícím vůči potvrzené objednávce Prodávajícího považuje Prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn Kupujícího.
 1. Poučení o odstoupení od smlouvy
  1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě, že Kupující objednal více kusů zboží v rámci jedné objednávky a zboží bylo dodáno zvlášť, začíná běžet lhůta na odstoupení od smlouvy teprve poté, co Kupujícímu (nebo Kupujícím určené třetí osobě, která není dopravcem) bylo dodáno poslední zboží nebo poslední dílčí zásilka, popř. poslední kus zboží.
  2. Kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat/sdělit Prodávajícímu písemně dopisem na adresu High & Focused s.r.o., Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3 nebo e-mailem zaslaným na emailovou adresu obchod@easeshop.cz. 
  3. Kupující může k odstoupení od smlouvy použít níže přiložený vzorový formulář, není to však jeho povinností. Aby byla lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 4.1 dodržena, postačuje odeslat/sdělit odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. V případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí. 
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zaslat zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na adresu sídla Prodávajícího. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle Prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím.
  5. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) a § 1832 odst. 3 Občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po Kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v Občanském zákoníku.
  6. Zboží, které bude Kupující odesílat v rámci odstoupení, doporučuje Prodávající vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle Kupující kopii dokladu o koupi.
  7. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo Prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží od Kupujícího nebo než mu Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  8. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  9. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na seznámení se s jeho povahou, funkčností a vlastnostmi. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  10. Ohledně některého zboží (např. potravinové doplňky) Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zejména, když se jedná o zboží:
 •  upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
 • které podléhá rychlé zkáze, zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit zpět poté, co jej Kupující porušil.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

High & Focused s.r.o.

Cimburkova 916/8, 

130 00 Praha 3
obchod@easeshop.cz

– Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží……………číslo objednávky……………..

– Datum objednání ………………datum obdržení …………………..

– Jméno a příjmení spotřebitele(ů)………………………..

– Adresa spotřebitele(ů)……………………………

– Podpis spotřebitele(ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

_______________

 

(*) Nehodící se škrtněte.

 • Dodání zboží
 • Přehled možných způsobů dodání zboží určuje Prodávající a uvádí je v internetovém obchodu. Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z možností způsobů doručení zboží. 
 • Zboží Prodávající dodává výlučně na území České republiky, pokud se fakturační adresa nachází v České republice. 
 • Je-li Prodávající povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Odmítne-li Kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené (představované zejména náklady na uskladnění, zpětnou dopravu apod.) a Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy Prodávajícího.
 • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí Kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • Prodávající dodá Kupujícímu objednané zboží prostřednictvím smluvního dopravce zpravidla nejpozději během 10 pracovních dnů. Lhůta dle předchozí věty může být ze strany Prodávajícího prodloužena až o 10 dní, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí, nebo jinými ze strany Prodávajícího nezaviněnými okolnostmi (např. okolnostmi na straně dopravce); o této skutečnosti vyrozumí Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícího, přičemž Kupující není oprávněn  požadovat po Prodávajícím náhradu škody ani jiné plnění či sankci a dále v takovém případě nemá Kupující do uplynutí dodatečné oznámené lhůty k plnění právo odstoupit od smlouvy.
 • Jestliže to bude po zvážení zájmů Prodávajícího a Kupujícího přiměřené, je Prodávající oprávněn realizovat dílčí dodávky na adresu uvedenou v objednávce. Dodatečné náklady, které vzniknou v případě dílčích dodávek se zasláním, hradí Prodávající. Doručením každé dílčí dodávky přechází nebezpečí škody na dodaném zboží na Kupujícího. Jestliže se Prodávající dostane do prodlení s realizací zbývajících dílčích plnění nebo jestliže nebude schopen realizovat zbývající dílčí plnění, je Kupující oprávněn odstoupit v plném rozsahu od smlouvy za předpokladu, že dílčí dodávka pro Kupujícího nebude mít význam.
 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost v případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, ze strany Prodávajícího nezaviněných okolností včetně epidemického či obdobného stavu a včetně vyhlášeného stavu nebezpečí, nouzového stavu či podobných okolností (dále jen „nezaviněná okolnost“), není Prodávající schopen předat zboží dopravci nebo, že dopravce není schopen předat Kupujícímu zboží způsobem zvoleným v objednávce. O tom Prodávající bez zbytečného odkladu vyrozumí Kupujícího. Za podmínek uvedených v tomto bodě je rovněž Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Prodávající prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se Prodávajícím o nezaviněné okolnosti dozví.
 • Platební prostředky, splatnost, prodlení a výhrada vlastnictví
 • Při konkrétním nákupu vybere Kupující v procesu objednávky způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (např. náklady na dopravu). Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu platební kartou (MasterCard nebo VISA). 
 • Vlastníkem zboží se Kupující stane až v okamžiku, kdy uhradí Prodávajícímu kupní cenu v plné výši. Nebezpečí škody na zboží na Kupujícího přechází v okamžiku převzetí zboží. Převzetí zboží Kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
 • Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním zboží, obdrží Kupující elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o úhradě kupní ceny.
 • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu a zašle ji na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Faktura obsahuje zejména označení Prodávajícího a Kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, výši slevy, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu Prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za dopravu, je-li sjednána a další náklady. 
 • Nároky vyplývající z vad zboží
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Případná zvýšená citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které Prodávající poskytujeme nad rámec objednávky Kupujícího.
  1. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba přitom neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  2. Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může Kupující odstranění vady žádat ve formě

– opravy věci, pokud není nemožná nebo nepřiměřeně nákladná, nebo

– dodání nového zboží bez vad, to však pouze pokud nelze vadu přiměřeně odstranit opravou.

Přiměřenost nároků Kupujícího na odstranění vady zboží některým z výše uvedených způsobů se posoudí s ohledem na (i) povahu, význam a rozsah vady, (ii) hodnotu, o kterou se cena zboží s ohledem na přítomnost vady snižuje, (iii) případnými značnými obtížemi pro Kupujícího, které by některá z uvedených forem pro odstranění s sebou nesla.

 1. Byla-li reklamace učiněna oprávněně, má Kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při poskytnutí zboží Prodávajícímu k odstranění vady.
 2. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 1. a) Prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě delší, dodatečně sjednané s Kupujícím, případně i tehdy, pokud mu Prodávajícím nebyly nahrazeny náklady účelně vynaložené při poskytnutí zboží Prodávajícímu k odstranění vady,
 2. b) se vada zboží projeví opakovaně,
 3. c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo pokud
 4. d) je zjevné, ať již z prohlášení Kupujícího nebo okolností, že vada nebude moci být odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
 • Žádá-li Kupující přiměřenou slevu, tato se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a zboží s vadou, které Kupující od Prodávajícího obdržel.
 • Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy s Prodávajícím, Prodávající mu bez zbytečného odkladu poté, co bude reklamace dotčeného zboží Prodávajícím vyřízena, vrátí uhrazenou kupní cenu.
 • Kupující však nemůže od smlouvy odstoupit tehdy, pokud Prodávající prokáže, že vada zboží není významná.
 • Kupující dále obecně není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

a.) u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b.) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

c.) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím; nebo

d.) způsobil-li vadu zboží sám.

 • Nároky z vad zboží lze uplatnit do 2 let od okamžiku dodání zboží.
  1. Zjistí-li Kupující vady zboží, musí tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad u Prodávajícího e-mailem na obchod@easeshop.cz nebo písemně dopisem zaslaným společně se zbožím na adresu sídla Prodávajícího.
 • Kupující uvede při uplatnění reklamace požadované údaje, tzn. své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího (např. kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).
 • Při uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak, zašle Kupující vadné zboží zpět Prodávajícímu na adresu jeho sídla. O převzetí reklamovaného zboží vystaví Prodávající potvrzení, jež bude obsahovat datum uplatnění reklamace, obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení reklamace a potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Skutečný vzhled zboží dodaného zákazníkovi nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží nabízeného na webových stránkách. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout změny ve vzhledu a úpravě výrobků. Zákazník není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené.
 • Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě vady Prodávající.
 • O reklamaci je Prodávající povinen rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dní od přijetí reklamovaného zboží, případně v této lhůtě musí rozhodnout, že je k rozhodnutí třeba odborné posouzení, o čemž Prodávající Kupujícího informujeme. Reklamaci včetně odstranění vady je Prodávající povinni vyřídit bezodkladně nejpozději do 30 dní od data přijetí reklamovaného zboží. Marné uplynutí této lhůty je považováno za podstatné porušení smlouvy, jež zakládá právo Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy.
 • Lhůta pro uplatnění vad zboží se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 • Náhrada škody
 • Náhrada škody v důsledku porušení povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu je poskytována při splnění zákonných podmínek. To platí analogicky také pro nároky na náhradu škody z titulu odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Kupující by měl dodržovat veškeré pokyny uvedené na obalu a v příbalových letácích. V případě použití a/nebo manipulace v rozporu s těmito pokyny nenese Prodávající žádnou odpovědnost.
 • Ochrana osobních údajů
  1. Údaje nezbytné pro realizaci obchodu uchovává, zpracovává a používá Prodávající. V této souvislosti odkazuje Prodávající na Informace o ochraně osobních údajů. Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává Prodávající osobní údaje Kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud má účet zřízen. 
 1. Spory
  1. Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti Kupujícího – spotřebitele, má tento Kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel – Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Ostatní
  1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit všeobecné obchodní podmínky. Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek si může Kupující kdykoliv stáhnout na webových stránkách https://easeshop.cz jako dokument PDF a vytisknout.
  2. Rozhodným právem je české právo.
  3. Pokud oddělitelné ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nevynutitelným či zdánlivým, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.
  4. Zboží nabízené na internetovém obchodu není určeno pro prodej do zahraniční, a to ani v rámci evropského hospodářského prostoru ani do třetích zemí. V případě, že však dojde k naplnění podmínek mezinárodní koupě zboží se vylučuje Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží a s ní související mezinárodní úmluvy.
  5. Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit.
  6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 1.1.2024

V Praze dne 1.1.2024High & Focused s.r.o.

REKLAMACE

tel.: 702 113 112

e-mail: obchod@easeshop.cz

Poštou: Ease Shop, M. Horákové 391/47, Praha 170 00

Vrácení reklamovaného zboží poštou: Ease Shop, M. Horákové 391/47, Praha 170 00

ODSTOUPENÍ

tel.: 702 113 112

e-mail:  obchod@easeshop.cz

Poštou: Ease Shop, M. Horákové 391/47, Praha 170 00

Vrácení zboží poštou: Ease Shop, M. Horákové 391/47, Praha 170 00