Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů 

Úvodní informace

Naše společnost důsledně dbá o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z 

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); 
 • adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z 
 • občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám.  

High & Focused s.r.o. jako správce osobních údajů 

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu. 

 • návštěvníci internetové stránky easeshop.cz
 • registrovaní návštěvníci internetové stránky easeshop.cz
 • osoby nakupující v rámci e-shopu na stránce easeshop.cz

Naše společnost High & Focused s.r.o., se sídlem Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 08643431, která vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků a dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů, je obchodní společností, která se zabývá maloobchodním prodejem zboží.

Společnost High & Focused s.r.o. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů.  

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedených podmínek.

Zpracovávané osobní údaje   

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s vámi dále komunikovat, a to zejména, pokud jste zákazníkem eshopu nebo registrovaným zákazníkem.

Pro provedení nákupu na eshopu si zákazník může zřídit registraci nebo může nákup v e-shopu realizovat i bez registrace. V rámci registrace zadá své kontaktní a doručovací údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, jež jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží. Tyto údaje jsou zabezpečeny heslem a emailem. Neregistrovaný návštěvník e-shopu je za účelem realizace nákupu povinen uvést následující údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa.

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží. 

Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa. 

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů.   

V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě právního titulu: Souhlas subjektu údajů (dále jen „Souhlas“), je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto Souhlasu. Pokud svůj Souhlas odvoláte a/nebo uplyne doba, na kterou jste Souhlas udělili, je další zpracování Vašich osobních údajů vyloučeno.        

Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies (v případě online služeb), které však ve vztahu k subjektům údajům systematicky nezpracováváme. 

V případě vašeho souhlasu se zasíláním dotazníků s hodnocením nákupu prostřednictvím Heuréka.cz mohou být vaše údaje (e-mailová adresa, informace o zakoupeném zboží/službě) poskytnuty provozovateli portálu Heureka.cz (Heureka Group a.s.).

Příjemci osobních údajů

Mimo naší společnosti jsou osobní údaje subjektů údajů poskytnuty třetím osobám a to zejména za účelem plnění zákonných a smluvních povinností naší společnosti, které pro nás vyplývají ze smluvního vztahu s dotyčnou osobou:

 • Za účelem doručení zboží jsou Vaše osobní údaje v potřebném rozsahu předány dopravci, který byl Vámi určen k dodání objednaného zboží. Takto předané údaje zahrnují zejména Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat.
 • Za účelem využití marketingových služeb, zejména rozesílání obchodních sdělení nebo telemarketingu, mohou být Vaše osobní údaje předány třetí osobě v postavení zprostředkovatele, v souladu s článkem 28 GDPR,
 • Za účelem plnění práv Provozovatele mohou být Vaše osobní údaje předány třetím osobám (např. našemu Právnímu zástupci) nebo orgánům veřejné správy.

Při úhradě kupní ceny nedochází k zpracovávání Vašich osobních údajů týkajících se platebních karet a transakci. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány příslušnou platební bránou provozovanou bankovní institucí.

Při zpracovávání osobních údajů nebo jejich poskytování třetím osobám v postavení zprostředkovatele nedochází k předávání osobních údajů mimo území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány minimálně po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi.

Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich smluvních nebo zákonných povinností mohou být zpracovávány nebo archivovány i po ukončení smluvní vztahu, zejména po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Osoba mladší 16 let

Souhlas se zpracováním osobních údajů nemůže udělit osoba mladší 16 let. V případě registrace nebo udělení souhlasu pro marketingové účely při osobě mladší 16 let musí být souhlas udělen zákonným zástupcem dotčené osoby (rodičovský souhlas).

Subjekt údajů a jeho práva 

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti High & Focused s.r.o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva: 

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami). 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Zabezpečení osobních údajů 

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti High & Focused s.r.o. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.   

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.

Cookies

Za účelem zkvalitňování naší Online nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky a členy zákaznických a věrnostních programů využíváme kromě jiného i soubory cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s vámi. 

V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a tuto na svém ICT prostředku zrušit/ vypnout.

Jak nás můžete kontaktovat 

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: 

  • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3
  • Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů; Kamenná prodejna Ease Shop, M. Horákové 391/47, Praha 170 00
  • elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: obchod@easeshop.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 702 113 112.