Výzkum diagnózy: Závislost

Kategorie:
Sdílejte:

Závislost je velice rozšířené civilizační onemocnění. Týká se jak látek nelegálních (kokain, heroin, metamfetamin aj.), tak legálních (alkohol, tabák) či dokonce poskytovaných na předpis (opioidy, sedativa, hypnotika a další). 

Léčba s pomocí CBD 

Mezi látkami v konopí poutá pozornost odborníků zejména kanabidiol (CBD). Podle současných výzkumů má totiž příznivé účinky při léčbě neurologických onemocnění, jako je epilepsie, roztroušená skleróza a Parkinsonova či Alzheimerova choroba. Kromě toho existuje velké množství důkazů, že CBD podporuje kognitivní procesy i tvorbu nových neuronů a má anxiolytické, antidepresivní, antipsychotické a neuroprotektivní účinky. To naznačuje potenciální užitečnost kanabidiolu při léčbě nejen neuropsychiatrických onemocnění, ale i závislostí na návykových látkách.1 

Existuje mnoho preklinických a klinických studií, které dokládají, že CBD dokáže snižovat riziko relapsu a posilovat motivaci a abstinenci u různých drog, včetně alkoholu, opioidů (morfin, heroin), kanabinoidů (THC), nikotinu a psychostimulantů (kokain, amfetamin). 

Odborníci se domnívají, že „protizávislostní“ účinek CBD se děje prostřednictvím regulace dopaminergního, opioidergního, serotoninergního a endokanabinoidního systému a také díky hipokampální neurogenezi.

Konkrétně na opioidních receptorech delta a mí působí CBD jako negativní alosterický modulátor. To znamená, že snižuje jejich schopnost vázat se na endorfin nebo opioidní molekulu. Tento účinek je zřejmě příčinou terapeutického úspěchu CBD při léčbě závislosti. Dále existují důkazy, že CBD může částečně aktivovat dopaminový D2 receptor, což by mohlo hrát roli v jeho antipsychotické účinnosti.

Důležité jsou ale i protizánětlivé účinky kanabidiolu. Stav závislosti obecně se totiž v mozku projevuje jako stav zánětlivý. CBD proto při správném způsobu podání skýtá okamžitou úlevu.2 

 1. Role kanabidiolu při terapeutické intervenci u závislostí na návykových látkách 2021
 1. Je CBD všelék? Magazín Konopí 20
 1. Šulcová, Alexandra: Kanabidiol k léčbě neurozánětu a závislosti. Konopí a věda, 2021

Závislost na nikotinu

Již starší studie poukazují na to, že u kuřáků užívajících cíleně CBD se výrazně snižuje spotřeba cigaret (o 40 %).1 

Preklinické studie napovídají, že právě ovlivňováním endokanabinoidního systému lze léčit závislost na nikotinu. 2 U laboratorních zvířat podávání CBD snižovalo příznaky abstinenčního syndromu.

V České republice jsou více než dva miliony kuřáků. Celkem 20 % všech úmrtí u nás je způsobeno následky kouření, mezi něž patří kardiovaskulární choroby (nemoci srdce a cév), nádorová onemocnění a respirační choroby. 

 1. Kanabidiol snižuje spotřebu cigaret u kuřáků tabáku 2013
 1. Endogenní kanabinoidní systém moduluje nikotinovou odměnu a závislost 2008

Nové vhledy do role endokanabinoidního systému a přírodních kanabinoidů v nikotinové závislosti 2021

 1. Kanabidiol snižuje abstinenční syndrom u potkanů závislých na nikotinu 2021

Závislost na alkoholu

Závěry nesčetných studií poukazují na to, že CBD může napomoci snížit spotřebu alkoholu u jedinců trpících alkoholismem.1 Na léčbě kanabidiolem je pozitivní, že nemá žádný závislostní potenciál a je obecně velice dobře snášen.2 

Zajímavé je, že dle některých studií může CBD napomáhat i při léčbě neurodegenerace způsobené nadměrným užíváním alkohol, a to i transdermálně, tedy formou CBD gelu.3 

Experimentální studie zjistily, že CBD snižuje celkovou míru pití alkoholu u zvířecích modelů tím, že snižuje příjem etanolu, motivaci k pití etanolu, recidivu, úzkost a impulzivitu.4 CBD navíc snižuje steatózu a fibrózu jater související s užíváním alkoholu, neboť snižuje akumulaci lipidů, stimuluje autofagii, moduluje zánět a snižuje oxidační stres. CBD rovněž snižuje poškození mozku způsobené alkoholem a svými antioxidačními a imunomodulačními vlastnostmi zabraňuje ztrátě neuronů.5

Pozoruhodné jsou i úvahy, že CBD může být při léčbě alkoholismu nápomocné vícero způsoby. CBD může například přímo ovlivnit specifické mozkové mechanismy, které jsou stojí za závislostí na alkoholu, a ovlivnit tak konzumaci alkoholu. 

Ještě pozoruhodnější je hypotéza, že CBD může ovlivňovat příznaky závislosti na alkoholu prostřednictvím svých účinků v trávicím, imunitním a centrálním nervovém systému, které jsou souhrnně známé jako osa mikrobiota-střevo-mozek (MGBA).6

Existují preklinická data, že kanabinoidy včetně CBD mohou mít příznivé účinky na gastrointestinální a imunitní systém, například mohou snižovat střevní propustnost, regulovat střevní bakterie a snižovat zánět. Alkohol v tomto směru působí právě opačně.

 1. Účinky THC a CBD na užívání alkoholu mezi souběžnými uživateli alkoholu a konopí 2021
 1. Kanabidiol coby nový kandidát při farmakoterapii závislosti na alkoholu: Systematický přehled 2019
 1. Transdermální podání kanabidiolu snižuje neurodegeneraci způsobenou nadměrným pitím alkoholu u potkaního modelu alkoholové závislosti 2013
 1. Kanabidiol zmírňuje steatózu jater, dysregulaci metabolismu, záněty a poškození způsobené neutrofily v důsledku konzumace alkoholu 2017
 1. Terapeutické výhledy kanabidiolu u závislosti na alkoholu a poškození jater a mozku způsobených konzumací alkoholu 2019
 1. Kanabinoidy a osa mikrobiota-střevo-mozek: Nové objevené účinky kanabidiolu a jeho potenciální využití při léčbě alkoholismu 2020

Závislost na opioidech

CBD nejenže působí proti úzkosti, depresi, zánětům a bolesti, ale také snižuje bažení po opioidech, což je velmi důležité abstinenční příznaky po vysazení opioidů. V několika klinických studiích bylo navíc prokázáno, že CBD je dobře snášeno bez významných nežádoucích účinků.

Stále více důkazů naznačuje, že CBD by se mohlo používat při detoxikaci od opioidů s cílem zmírnit akutní i dlouhodobé příznaky spojené s jejich odvykáním. Většina existujících poznatků však vychází buď z preklinických studií a/nebo malých klinických studií.1 

Dílčí studie poukazují na to, že kanabidiol v mozku zabraňuje mechanismu odměňování, na který je vázáno užívání opioidů jako morfinu. Tento efekt se však neprojevoval v případě užívání kokainu.2

Konkrétní studie potvrzují to, že akutní podání CBD může bránit bažení a relapsu u uživatelů heroinu.3 Důležitý poznatek rovněž je, že léčba kanabidiolem nemá negativní dopady na metadonovou substituční léčbu, ba naopak.4 

Současná „opioidní krize“ ve vyspělých zemích se ovšem netýká pouze nelegálních substancí, jako je heroin či fentanyl, ale především i opioidních analgetik získávaných na lékařský předpis. Konopí (včetně THC) díky svým analgetickým i jiným účinkům umožňuje razantně snížit spotřebu opioidů (až 78 %) a zvýšit kvalitu života pacientů i veřejné zdraví, jak ukazují i velké studie.5 

Při léčbě bolesti se ostatně léčebné konopí (především s vyšším obsahem THC) užívá i v českém zdravotnictví. Průkopníkem v této oblasti je algeziolog MUDr. Radovan Hřib z brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny.6 

 1. Podpůrná léčba opioidního abstinenčního syndromu neopioidním léčivem kanabidiolem 2021
 1. Kanabidiol zabraňuje odměně u účinků morfinu 2013
 1. Kanabidiol, nepsychotropní složka konopí, inhibuje vyhledávání heroinu po vystavení podnětu a normalizuje jemné mezolimbické neuronální poruchy 2009

Kanabidiol při redukci bažení po vystavení podnětu a úzkosti u abstinujících jedinců závislých na heroinu: Dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie 2019

 1. Dopady užívání konopí během stabilizace v rámci metadonové udržovací léčby 2013 
 1. Konopí významně snižuje užívání opioidů na předpis a zlepšuje kvalitu života u autorizovaných pacientů: Výsledky velké prospektivní studie 2021
 1. Rozhovor s MUDr. Radovanem Hřibem: Kdo chce, hledá způsob

Závislost na amfetaminech

Preklinické studie naznačují, že CBD může být užitečnou alternativou k prevenci relapsu při závislosti na amfetaminech.1 

Jak je známo, CBD se podílí na neurogenezi (tvorbě nových neuronů). Právě vzhledem k těmto neuroprotektivním vlastnostem se o něm uvažuje jako o vhodném prostředku pro zlepšení duševního výkonu u pacientů chronicky vystavených psychostimulantům včetně etamfetaminu.2 

 1. Kanabidiol zabraňuje relapsu u amfetaminu a moduluje hladiny receptorů D1 a D2 v mezokortikolimbických oblastech mozku u potkanů 2021
 1. Kanabidiol podporuje neurogenezi v gyru dentatu během období abstinence u potkanů po chronickém vystavení metamfetaminu 2021

Závislost na kokainu

Nové studie naznačují, že CBD může být využito při doplňkové léčbě závislosti na kokainu, neboť působí na systém odměny, spotřebu kokainu, behaviorální reakce, úzkost, množení neuronů a ochranu jater.1 

Malé studie s lidmi však zatím neprokázaly snížení bažení či relapsu po administraci CBD. U myší došlo například ke zmírnění úzkosti a normalizaci motorických a somatických projevů.2

 1. Vyhodnocení potenciálního využití kanabidiolu při léčbě závislosti na kokainu: Systematický přehled 2020

Kanabidiol moduluje behaviorální a genovou expresi změn vyvolaných spontánní vysazením kokainu 2021

 1. Kanabidiol (CBD) tlumí vzpomínky na kokainové prostředí u myší 2020

Závislost na hazardních hrách

Hazard patří mezi rozšířené moderní závislosti s velkými sociálními dopady. Jelikož CBD prokazuje jistou účinnost při léčbě ADHD, zkoumá se i jeho potenciál při terapii behaviorálních poruch, jako je gambling.1 

 1. Přístup založený na kritériích výzkumných domén u hráčské závislosti a behaviorálních závislostí: Rozhodování, inhibice reakce a role kanabidiolu 2021

Závislost na konopí

Podle mnohých svědectví i podle ojedinělých případových studií se zdá, že CBD může hrát významnou roli při odvykání od závislosti na omamném kanabinoidu tetrahydrokanabinolu (THC). Snižuje abstinenční příznaky, úzkost i symptomy disociace.1

Podle několika studií i četných osobních svědectví CBD snižuje akutní účinky THC, například příliš intenzivní prožitky či psychotické účinky. To je podle všeho dáno tím, že CBD zčásti obsazuje tytéž receptory jako THC.2

 1. Kanabidiol v léčbě abstinenčních příznaků po vysazení konopí 2013 
 1. Jak kanabidiol (CBD) ovlivňuje akutní účinky delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) u lidí? Systematický přehled 2019

Další látka z konopí při léčbě závislostí: beta-karyofylen

Slibně se při léčbě závislostí jeví i další bezpečná sloučenina z konopí, a to beta-karyofylen. Jedná se o terpen, který je výjimečný tím, že působí na endokanabinoidní receptory. 

Podle nových studií může beta-karyofylen snižovat motivaci k užívání a bažení u nikotinu,1 kokainu2 i metamfetaminu3 (pervitinu).

 1. β-karyofylen, potravinářský terpenoid, tlumí braní a vyhledávání nikotinu u hlodavců 2020
 1. Beta-karyofylen tlumí chování spojené se závislostí na kokainu aktivací PPARα a PPARγ: změna účelu využití potravinářské přísady schválené FDA pro léčbu závislosti na kokainu 2021
 1. β-karyofylen, doplněk stravy schválený FDA, tlumí chování spojené s braním a vyhledáváním metamfetaminu pravděpodobně prostřednictvím receptorů CB2 a non-CB2 2021