Výzkum diagnózy: Úzkost

Kategorie:
Sdílejte:

Preklinické i klinické studie poukazují na to, že kanabidiol (CBD) je potenciálně využitelný při léčbě širokého spektra neuropsychiatrických poruch. Vyznačuje se zejména antipsychotickým a anxiolytickým působením (tj. proti úzkosti), ale rovněž působí antiepilepticky, antioxidačně, protizánětlivě a antidepresivně. Kanabidiol je bezpečný a dobře tolerovaný.

Existující preklinické důkazy nabízejí silné důkazy na podporu CBD jako léčby generalizované úzkostné poruchy, panické poruchy, sociální úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy a posttraumatické stresové poruchy. Zkoumáno bylo akutní podávání, jen málo studií se dosud zabývalo chronickým podáváním CBD.2 

Ve studiích na zdravých dobrovolnících i lidech trpícími různými úzkostnými poruchami, kdy bylo CBD podáváno v podobě kapslí nebo orálních sprejů, byly pozorovány jen minimální vedlejší účinky, a to sedativní. Celkové výsledky byly pozitivní a CBD bylo obecně dobře snášeno.3

Úzkostní pacienti se špatnou kvalitou spánku př dlouhodobém užívání ocenili nejen zmírnění úzkosti, ale i zlepšení spánku, i když to mělo kolísavou povahu.4

Sociální fobie

Zvláště zajímavé výsledky se CBD jeví mít u léčby sociální fobie. Už u zvířecích modelů bylo pozorováno, že CBD působí proti úzkosti a depresi.5

V lidských studiích se pak potvrdilo, že CBD významně snižuje úzkost, kognitivní vady a diskomfort při řečovém výkonu. Placebová skupina ve srovnání s kontrolní skupinou vykazovala vyšší úroveň úzkosti, kognitivních vad, diskomfortu a ostražitosti.6

Dobré výsledky byly potvrzeny i při dlouhodobé léčbě mladistvých trpících sociální fobií. CBD výrazně snížilo jejich úzkost dle dvou různých hodnotících škál.7 

Mechanismy účinku 

Stres je hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj náladových a úzkostných poruch. Vědci si proto již dlouho kladou otázku, jak zmírnit škodlivé účinky stresu – a jak taková stresová reakce vzniká. Ukázalo se, že existuje spojitost mezi úzkostí vyvolanou stresem a nedostatečnou hladinou anandamidu. Anandamid je takzvaný endokanabinoid neboli kanabinoid produkovaný naším organismem.8 

Na tvorbě nových neuronů v hipokampu se totiž podílí endokanabinoidní systém – a tedy i CBD.9

Při funkčním neurozobrazování se potvrdilo, že CBD ovlivňuje průtok krve mozkem a že protiúzkostný účinek CBD souvisí s jeho účinky na aktivitu v limbických a paralimbických oblastech mozku.10 

Konkrétně mírnění úzkosti v důsledku podání CBD se v mozku děje prostřednictvím lokální neurotransmise zprostředkovávané serotoninovými receptory typu 5-HT1A.11

Díky studiím na zvířatech byly v průběhu let identifikovány všechny molekulární cíle kanabidiolu.12 

Dnes již víme, že CBD působí jako nekompetitivní negativní alosterický modulátor receptoru CB1, jako inverzní agonista receptoru CB2 a jako inhibitor zpětného vychytávání endokanabinoidu anandamidu. Kromě toho CBD aktivuje také serotoninergní receptory 5-HT1A a vaniloidní receptory.13

THC, anebo CBD?

Rozdíl mezi účinky obou hlavních kanabinoidů, THC a CBD, je dnes dobře prozkoumán. Obecně se má za to, že THC může vzbudit pocity úzkosti, paranoie a psychózy. U lidí je tedy THC spojováno s vyvoláním úzkosti, zatímco CBD naopak úzkost potlačuje.

Samozřejmě bude zapotřebí rozsáhlejší klinický výzkum, který objasní i roli dalších kanabinoidů nebo i terpenů (sloučenin zodpovědných za chuť a vůni konopí).14

Další případové studie naznačují, že zatímco CBD pomáhá proti sociální úzkosti a má převážně pozitivní účinky u schizofrenie, nezdá se být účinné u mánie. Oproti tomu THC se nejeví být účinné proti depresi.15

Randomizovaných a placebem kontrolovaným studií ale zatím nebylo provedeno tak velké množství, aby bylo možno s určitostí říct, jak přesně kanabinoidy jako CBD či THC pomáhají či nepomáhají při úzkostných poruchách.16

Předběžné studie nicméně potvrzují účinnost CBD proti úzkosti, depresi i psychóze a zdůrazňují, že na rozdíl od THC nevzbuzuje závislost a má celkově pozitivní bezpečnostní profil.17 

Seznam citovaných studií a přehledů:

 1. Účinky kanabidiolu (CBD) u neuropsychiatrických poruch: Přehled preklinických a klinických závěrů 2019

Farmakologické vlastnosti kanabidiolu při léčbě psychiatrických poruch: kritický přehled 2018

 1. Potenciální léčba úzkostných poruch kanabidiolem 2015
 1. Využití kanabidiolu u úzkosti a úzkostných poruch 2019
 1. Kanabidiol při úzkosti a stresu: Velká případová série 2019
 1. Antidepresivní a anxiolytické účinky kanabidiolu: Chemická sloučenina z Cannabis sativa 2014
 1. Kanabidiol zmírňuje úzkost vyvolanou simulovaným projevem na veřejnosti u dosud neléčených pacientů se sociální fobií 2011
 1. Anxiolytické účinky opakované léčby kanabidiolem u mladistvých se sociálně úzkostnými poruchami 2019
 1. Centrální deficit anandamidu predikuje úzkost vyvolanou stresem: behaviorální obrat skrze endokanabinoidní augmentaci 2014
 1. Anxiolytické účinky kanabidiolu na chronicky stresované myši závisí na hipokampální neurogenezi: zapojení endokanabinoidního systému 2013
 1. Neurální báze anxiolytických účinků kanabidiolu (CBD) u generalizované sociálně úzkostné poruchy 2010

Účinky kanabidiolu (CBD) na lokální průtok krve mozkem 2004

 1. Anxiolytické účinky kanabidiolu injekčně vpraveného do bed nucleus striae terminalis jsou zprostředkovány receptory 5-HT1A 2011

Účinky injekce kanabidiolu do prelimbické prefrontální kůry na úzkostné chování: zapojení receptorů 5-HT1A a předchozí stresová zkušenost 2014 

 1. Kanabidiol jako potenciální lék na úzkost a poruchy nálady: Molekulární cíle a epigenetické pohledy z preklinického výzkumu 2021
 1. Neurofarmakologické účinky hlavních fytokanabinoidů: Narativní přehled 2021
 1. Konopí, lék na úzkost? Kritické zhodnocení anxiogenních a anxiolytických vlastností 2020
 1. Léčebné konopí u psychiatrických poruch: Systematický přehled klinických studií 2020
 1. Důkazy pro využití kanabinoidů při léčbě poruch nálady, úzkostných poruch a PTSD: Systematický přehled 2021
 1. Kanabidiol: Nová potenciální alternativa pro léčbu úzkosti, deprese psychotických poruch 2020