Výzkum diagnózy: ADHD

Kategorie:
Sdílejte:

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD, zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“) je častá neurovývojová porucha, která postihuje až 5 % populace. Projevuje se od raného dětství a přetrvává do dospělosti.

Účinnost farmakologické léčby není uspokojivá, protože zpravidla nepokrývá dostatečně široké spektrum příznaků nemoci a nepomáhá z dlouhodobého hlediska. 

Laicky bývá ADHD zaměňováno s ADD (Attention Deficit Disorder), což je podobná porucha, avšak bez projevů hyperaktivity. Lékaři někdy obě poruchy označují jedním pojmem „hyperkinetická porucha“. 

ADHD se projevuje odchylkami ve vývoji centrální nervové soustavy a porušenou regulací na úrovni neurotransmiterových systémů (noradrenergního a dopaminergního). Tím jsou pak ovlivněny všechny kognitivní funkce. ADHD jsou také vysoce rizikovým faktorem pro vznik dalších psychiatrických poruch.

Tendence k samoléčbě konopím

Již dříve bylo vypozorováno, že mladiství s diagnostikovanou ADHD mají vyšší sklon k užívání konopí. Proto vědci uvažují, zda nejde o projev „sebemedikace“, tedy spontánní samoléčby.1 Zejména u jedinců s hyperaktivně-impulzivními symptomy se zdá, že mají sklon ke každodennímu užívání marihuany.2 Ovšem totéž se potvrzuje u dětí a dospělých trpících nepozorností.3 Studie z poslední doby nadále prokazují tuto příčinnou souvislost a je tudíž nabíledni, že léčba konopím stojí za důkladnější prozkoumání.4

Pozoruhodné v této souvislosti je, že u některých jedinců trpících ADHD byla pozorována výrazná normalizace stavu ve chvíli, kdy měl v krevní plazmě vysokou hladinu THC, a naopak – ve střízlivosti převládalo abnormální chování a nepozornost.5

THC versus CBD

Když vědci srovnávali účinnost a funkčnost oficiálních registrovaných přípravků na bázi kanabinoidů u pacientů s ADHD, Bedrocan® (THC) ulevoval od symptomů, jako je špatná tolerance frustrace, výbuchy hněvu, znuděnost a neschopnost koncentrace. Oproti tomu Bediol®, který obsahuje kanabinoidy THC i CBD, neutralizoval typicky omamné účinky Bedrocanu® a mimo jiné přispíval k lepšímu spánku.6

ADHD však dnes nepatří k indikacím, u nichž by bylo možno předepisovat léčebné konopí či přípravky s obsahem THC. Otázka tedy zní, nakolik má smysl léčba s pomocí CBD?

Vědci jsou dnes názoru, že CBD je užitečné při zmírňování příznaků schizofrenie, sociální úzkostné poruchy a také komorbidit ASD a ADHD. Slabší důkazy existují pro nespavost, úzkost, bipolární poruchu, posttraumatickou stresovou poruchu a Touretteův syndrom.7

Sprej Sativex

Za zmínku stojí pilotní randomizovaná a placebem kontrolovaná experimentální studie se Sativexem, což je ústní sprej obsahují kanabinoidy (THC a CBD v poměru 1 : 1 )a terpeny. Na vzorku třiceti dospělých jedinců s ADHD se ukázalo význačné zlepšení v hyperaktivitě a impulzivitě a nastal tendence ke zlepšení v nepozornosti. Výsledky naznačily, že teorie samoléčby má opodstatnění.8 

Výběr ze studií: 

 1. Searching for a Neurobiological Basis for Self-Medication Theory in ADHD Comorbid With Substance Use Disorders 2014
 1. Subtypes of Attention Deficit — Hyperactivity Disorder (ADHD) and cannabis use 2014
 1. Childhood and current ADHD symptom dimensions are associated with more severe cannabis outcomes in college students 2014
 1. Daily, but not occasional, cannabis use is selectively associated with more impulsive delay discounting and hyperactive ADHD symptoms in binge-drinking young adults 2021

Attention-deficit/hyperactivity disorder and lifetime cannabis use: genetic overlap and causality 2020

Genetic overlap and causality between substance use disorder and attention-deficit and hyperactivity disorder 2021

 1. Fitness to drive in spite (because) of THC 2007
 1. Medical Cannabis for Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Sociological Patient Case Report of Cannabinoid Therapeutics in Finland 2019
 1. The therapeutic role of Cannabidiol in mental health: a systematic review 2020

Výběr ze studií: 

 1. Pátrání po neurobiologickém opodstatnění teorie samoléčby u komorbidity ADHD a užívání návykových látek 2014
 1. Podtypy poruch pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a užívání konopí 2014
 1. Příznaky ADHD v dětství i dospělosti jsou spojovány s vážnějším užíváním konopí u vysokoškolských studentů 2014
 1. Každodenní, nikoli příležitostné, užívání konopí má selektivní souvislost s impulzivitou, oddálenou gratifikací a symptomy hyperaktivitity ADHD u mladých dospělých se sklonem k opíjení 2021

Porucha pozornosti s hyperaktivitou a celoživotní užívání konopí: genetický překryv a kauzalita 2020

Genetický překryv a kauzalita mezi užíváním návykových látek a poruchou pozornosti s hyperaktivitou 2021

 1. Způsobilost k řízení navzdory (díky) THC 2007
 1. Léčebné konopí pro dospělé s ADHD: Sociologická případová studie pacienta léčícího se kanabinoidy ve Finsku 2019
 1. Terapeutická role kanabidiolu v duševním zdraví: systematický přehled 2020
 1. Kanabinoidy a porucha pozornosti s hyperaktivitou: randomizovaná kontrolovaná studie 2017